preloader
Nasz blog / Aktualności

Założenie fundacji krok po kroku

2019-07-29

Fundacja stanowi organizację pozarządową powołaną w celach społecznych lub gospodarczo użytecznych, a w szczególności do celów: ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz opieki nad zabytkami.

Założenie fundacji krok po kroku

Pierwszym krokiem po określeniu fundatora jest stworzenie funduszu założycielskiego [1], a następnie podpisanie u notariusza aktu fundacyjnego. Fundację można także ustanowić w testamencie.

Następnym krokiem jest opracowanie statutu [2] i uchwalenie go przez fundatora oraz wybranie zarządu. Można również powołać komisję rewizyjną czy radę fundacji – nie jest to jednak obowiązkowe.

Po dokonaniu powyższych formalności należy zarejestrować fundację w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Niezbędne dokumenty potrzebne przy rejestracji:

  • KRS-W20 – formularz podstawowy;
  • KRS-WK – zgłoszenie osób wchodzących w skład zarządu i organu nadzorczego.

W przypadku fundacji prowadzącej działalność gospodarczą dodatkowo formularz KRS-WM.

Dodatkowo:

  • 3 egz. statutu fundacji i uchwałę fundatora o jej przyjęciu;
  • akt notarialny o ustanowieniu fundacji;
  • uchwałę o wyborze władz (zarząd, komisja rewizyjna);
  • potwierdzenie dokonania opłaty za rejestrację lub wniosek o zwolnienie z tej opłaty;
  • oświadczenie członków zarządu o adresach do doręczeń;
  • oświadczenie określające właściwego ministra nadzoru.

Dzięki rejestracji w KRS fundacja uzyska osobowość prawną. Średni czas oczekiwania to od 1 do 1,5 miesiąca.

Po rejestracji w KRS kolejnym krokiem jest założenie konta bankowego. Należy również pamiętać o złożeniu w odpowiednim urzędzie skarbowym formularz NIP-8 (uzyskamy NIP) i wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – otrzymamy REGON.

[1] Funduszem założycielskim mogą być: pieniądze, papiery wartościowe oraz oddane na własność rzeczy ruchome czy nieruchomości.

[2] Statut powinien zawierać: nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków.

Bibliografia:

Autor: Aneta Kuruc – Księgowa – SzOK Szybka Obsługa Księgowa sp. z o.o.

SzOK Szybka Obsługa Księgowa
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bernarda Bogedaina 3
50-514 Wrocław

NIP: 8992794130
REGON: 364949736

tel./fax 578 527 065

tel./fax 663 527 065